Splošni pogoji nakupa in unovčitve darilnih bonov in darilnih kartic

Splošni pogoji nakupa in unovčitve darilnih bonov in darilnih kartic

1. Razlaga pojmov

 

Darilni bon ali Darilna kartica je dokument, ki ga izda izdajatelj proti plačilu v obliki listine in ga je skladno s temi splošnimi pogoji, kot plačilo za storitev dolžno sprejeti podjetje Slikopleskarstvo SABLIX, Sandi Sabler s.p. (v nadaljevanju “Izdajatelj”).

Darilna kartica SABLIX (v nadaljevanju “Darilna kartica SABLIX”) je izkazni dokument v plastični obliki, opremljen z enolično identifikacijsko številko zapisano v obliki kode (v nadaljevanju enotno “ID koda”); ki ga izdajatelj izda proti plačilu in ga je skladno s temi splošnimi pravili, kot plačilo za blago dolžno sprejeti podjetje Slikopleskarstvo SABLIX, Sandi Sabler s.p..

Izdajatelj darilnih bonov in kartic je podjetje Slikopleskarstvo SABLIX, Sandi Sabler s.p., Janežovski Vrh 34, 2253 Destrnik, Slovenija. 

Prodajno mesto je mesto, kjer lahko kupec vplača vrednost darilnega bona ali kartice.

Kupec darilnega bona ali kartice je oseba, ki vplača vrednost darilnega bona ali kartice.

Prenosnik darilnega bona ali kartice je imetnik darilnega bona, ki lahko zahteva terjatve iz darilnega bona ali kartice.

2. Vrednosti

Darilna kartica ima minimalni znesek polnjenja 50 evrov, maksimalni znesek polnitve dobroimetja na kartici ni omejen. Darilna kartica se z dobroimetjem napolni ob nakupu darilne kartice. Darilne kartice ni mogoče ob predložitvi znova napolniti z dobroimetjem. Pri nakupu darilne kartice se kupcu izda račun (potrdilo) za vplačani znesek. 

Pri nakupu darilne kartice se ne prizna noben od trenutno veljavnih popustov v času nakupa kartice. Dobroimetje, ki je naloženo na darilni kartici, ni obrestovano.

Darilni boni in kartice SABLIX so na voljo v stranki poljubnih vrednostih od 50,00 EUR naprej.

3. Prodajna mesta in obveznost podjetja

Darilne bone in darilne kartice je možno kupiti na teh prodajnih mestih:

  • Na uradni spletni strani www.sablix.com podjetja SABLIX, Sandi Sabler s.p., Janežovski Vrh 34, 2253 Destrnik z oddajo kontaktnega obrazca ter posredovanjem podatkov ime, priimek, naslov, email, željena vrednost bona oziroma kartice;
  • S posredovanimi podatki ime, priimek, naslov, email, željena vrednost bona oziroma kartice za izdajo Darilnega bona ali kartice na email Izdajatelja info@sablix.com;
  • S kontaktiranjem Izdajatelja preko uradne strani na socialnih omrežjih Facebook, Instagram ali Google ter posredovani podatki  ime, priimek, naslov, email, željena vrednost bona oziroma kartice.

Obveznost podjetja  iz darilnega bona oziroma kartice nastane v trenutku, ko kupec darilnega bona oziroma kartice vplača vrednost darilnega bona oziroma kartice na prodajnem mestu na podlagi posredovanje ponudbe za plačilo storitve.

Vplačilo darilnih bonov je možno opraviti na načine, ki jih omogoča prodajno mesto:

  • S predlačilom na podlagi izdane ponudbe Izdajatelja.

Terjatev iz darilnega bona oziroma kartice je vezana na sam dokument in gre vsakokratnemu imetniku darilnega bona oziroma kartice. Izpolnitev terjatve iz darilnega bona oziroma kartice lahko ob predložitvi darilnega bona oziroma kartice zahteva njegov prinosnik (imetnik), brez kakršnekoli identifikacije.

Obveznost Izdajatelja iz darilnega bona oziroma kartice preneha s tem, ko ga družba sprejme kot plačilo za storitev, s potekom veljavnosti darilnega bona oziroma kartice ali če postane darilni bon oziroma kartica neveljaven iz razlogov, ki so določeni v teh splošnih pogojih.

4. Pravice imetnika/prinosnika

Kupec je dolžan darilno kartico oziroma bon skrbno hraniti in z njo poslovati v skladu z zakonom, ki ureja poslovanje z elektronskim denarjem. Darilna kartica je lahko prenosljiva, kar pomeni, da predstavlja plačilno sredstvo na prinosnika. Imetnik darilne kartice se šteje za upravičenca do uporabe darilne kartice. Prinosnik lahko z darilno kartico plačuje oziroma jo uporablja za večkratne nakupe blaga in storitev v obsegu razpoložljivega dobroimetja.

Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona oziroma kartice lahko zahteva prinosnik bona oziroma kartice v času veljavnosti darilnega bona oziroma kartice na prodajnih mestih SABLIX, Sandi Sabler s.p. za plačilo blaga in storitev. Čas veljavnosti darilnega bona oziroma kartice je natisnjen na darilnem bonu. Če na darilnem bonu oziroma kartici ni zavedenega datuma veljavnosti, veljavnost darilnega bona ni določena. Za darilne kartice SABLIX velja veljavnost 1 leto od dneva nakupa darilne kartice. To je obdobje od dneva prve polnitve (datum na dokazilu (računu), izdanem ob polnjenju darilne kartice), do vključno zadnjega dne istega meseca v obdobju 1-nega let.  Po preteku roka veljavnosti morebitno dobroimetje na darilni kartici ni več razpoložljivo. Kupec oziroma prinosnik darilne kartice je dolžan sam voditi evidenco veljavnosti.

Kupec ali prinosnik darilne kartice lahko na prodajnem mestu SABLIX kadarkoli preveri datum veljavnosti in stanje na darilni kartici. Za reševanje reklamacij po preteku veljavnosti darilne kartice je pristojen izdajatelj. Reklamacije se posredujejo v pisni obliki.

Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona oziroma kartice zahteva prinosnik tako, da bon oziroma kartico predloži v prodajalni kot plačilo ob nakupu blaga. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona oziroma kartice, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati.

Vrednost na kartici je mogoče koristiti v celoti ali deloma (več nakupov na različnih prodajnih mestih). V primeru delne porabe neizkoriščena vrednost ostane na kartici. Izplačilo neizkoriščene vrednosti na kartici ni mogoče izplačati v gotovini.

Če je vrednost nakupa nižja od vrednosti darilnega bona, se namreč razlika do polne vrednosti bona ne vrača (ne v obliki dobropisa, ne v obliki bona, ne v gotovini).

Za plačilo vrednosti blaga ali storitev je mogoče združiti vrednosti različnih darilnih kartic in/ali darilnih bonov.

Imetnik darilnega bona oziroma kartice lahko darilni bon prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo darilnega bona oziroma kartice. Nov imetnik s prenosom pravic iz darilnega bona oziroma kartice pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.

Darilne kartice ali bona ni mogoče zamenjati za denar.

Darilnih bonov oziroma kartic ni možno unovčiti na www.sablix.com

Za izgubo ali krajo darilne kartice in vso morebitno nastalo škodo, ki nastane z neupravičenim razpolaganjem z darilno kartico ter neupravičenim črpanjem dobroimetja na darilni kartici, izdajatelj darilne kartice ne odgovarja. Za takšno kartico ni mogoče zahtevati uničenja, blokiranja ali prepisa vrednosti.  

Darilna kartica je vezana na poslovni sistem podjetja SABLIX, Sandi Sabler s.p.. V kolikor sistem poslovanja ne deluje, kar pomeni, da v centralni bazi podatkov zaradi tehničnih težav pri podjetju SABLIX, Sandi Sabler s.p. ni mogoče preveriti stanja dobroimetja darilni kartici, podjetje ni zavezano k izplačilu kakršnegakoli zneska iz naslova darilne kartice do ponovne vzpostavitve povezave s centralno bazo podatkov.

5. Ostala določila

Po darilnem bonu/kartici ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem primeru se šteje darilni bon oziroma kartica za neveljavnega.

Za reševanje reklamacij ob plačilu z darilno kartico je pristojen izdajatelj. Morebitne sporne zneske ob nakupu z darilno kartico ali ob polnjenju darilne kartice mora kupec reklamirati pisno najkasneje v 8 dneh po opravljenem nakupu.

Slikopleskarstvo SABLIX, Sandi Sabler s.p. lahko zavrne izpolnitev obveznosti iz darilnega bona oziroma kartice, če ugotovi, da je darilni bon oziroma kartica ponarejen, popisan, ali poškodovan, do stopnje, da se vsebine bona/kartice ne da razbrati ali manjka več kot 49 % površine celotnega bona oziroma kartice. Še posebej črtna koda na darilnem bonu/kartici mora ostati nepoškodovana, sicer je darilni bon/kartica neveljaven/na in Slikopleskarstvo SABLIX, Sandi Sabler s.p. zavrne njegovo unovčitev.

Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z darilnimi boni oziroma karticami se rešujejo sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo pristojno sodišče v Mariboru.

 

Slikopleskarstvo SABLIX, Sandi Sabler s.p.

Destrnik, oktober 2022